ಏಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು - ಚೀನಾ ಏಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ