ಜಠರಗರುಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು - ಚೀನಾ ಜಠರಗರುಳಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ