ಪ್ರಭೇದಗಳ ಗುರುತಿನ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು - ಚೀನಾ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ