ಜಾತಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು - ಚೀನಾ ಜಾತಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ