ಪ್ರಾಣಿ ರೋಗ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು - ಚೀನಾ ಪ್ರಾಣಿ ರೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ