ಅನಿಮಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು - ಚೀನಾ ಅನಿಮಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ