ಮಿನಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು - ಚೀನಾ ಮಿನಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ